Press "Enter" to skip to content

Arcibiskup Zvolenský na Európskom súdnom dvore namietal, aby žena matka sa zapísala ako otec.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský intervenoval na Európskom súde pre ľudské práva v prípade, v ktorom transsexuálna osoba s biologicky ženským telom, po tom ako porodila dieťa, žiada, aby bola zapísaná vo svojich dokladoch, ale aj v dokladoch týkajúcich sa dieťaťa, ako otec dieťaťa. Súd vedie na základe podnetu konanie proti Nemecku. Stanislav Zvolenský mohol podať intervenciu na základe povolenia podpredsedu sekcie súdu. Európsky súd pre ľudské práva 6. februára 2019 oznámil vláde Nemecka podanie sťažností č. 53568/18 a 54741/18. V nich sa osoba, ktorá je biologickou ženou, domáha rozporného právneho deklaratívneho zápisu ako „otec“ do všetkých svojich dokladov, ale aj do dokladov týkajúcich sa dieťaťa, ktoré porodila. Možnosť podania intervencie oznámil súd predsedovi KBS 11. júna.

„Na rodine, ako prirodzenej bunke spoločnosti, je vybudovaný aj právny poriadok a právne normy regulujúce rodinné vzťahy. Teda rodina tvorená matkou, otcom a ich potomkami je objektívna skutočnosť, ktorej právo a zákon poskytuje ochranu. Teda právne normy sa vytvárajú pre potreby rodiny. Rodina nie je fiktívny právny konštrukt, ktorý vytvoril zákon, ale práve naopak, zákon uznáva objektívnu realitu existencie rodiny, “ zdôraznil arcibiskup Zvolenský, podľa ktorého uvedený prípad sa dotýka samotných základov ľudskej spoločnosti, teda rodiny, plodenia detí, otcovstva, materstva a ľudskej dôstojnosti ženy a muža ako aj dôstojnosti porodeného dieťaťa. „Tento prípad otvára otázky všeobecného významu, pretože otvára otázky rozporu medzi objektívnou realitou a právnym zápisom v štátnych evidenciách a môže tým spôsobiť ujmu právam iných osôb, najmä maloletým deťom, širšiemu spoločenstvu či celej spoločnosti,“ upozornil predseda KBS.

Arcibiskup Zvolenský zdôraznil, že žiadny zápis v štátnych registroch nie je schopný zmeniť objektívnu realitu. V tomto prípade, žena, ktorá má zachované svoje prirodzené ženské danosti porodiť dieťa sa pôrodom navždy stáva matkou dieťaťa a táto skutočnosť zostáva podľa neho nemenná. „Túto realitu musí reflektovať aj právny systém,“ konštatoval. Cieľom štátnej evidencie je podľa neho identifikácia konkrétnej osoby menom, priezviskom, dátumom narodenia či identifikačným číslom. „Z dôvodu bezpečnosti, jasnosti a presnosti štát eviduje aj jej biologické pohlavie. Od identifikácie konkrétnej osoby sa odvíja jej postavenie v právnom poriadku, možnosť uplatňovania si svojich práv ako aj ukladanie povinností. Taktiež existujú právne normy, na ktorých uplatnenie je potrebné poznať biologické pohlavie osoby. Teda to, či je osoba biologickým mužom alebo ženou, je dôležité z mnohých dôvodov. Či už ide o presnosť policajných evidencií, bezpečnostných databáz, zaraďovanie do výkonu trestu odňatia slobody,“ upozornil s tým, že v rodinnej oblasti ide o vznik materstva, vznik otcovstva a určovanie príbuzenských vzťahov. Od biologického pohlavia sa podľa predsedu KBS odvíja aj právo na poskytovanie konkrétnej zdravotnej starostlivosti (oblasti urológia, gynekológia) a konkrétnych liekov, ktoré môžu byť pre jedno alebo druhé pohlavie odlišné. „Biologicky nie je možné zmeniť pohlavie, teda osoba prepisom v matrike nezmení objektívnu realitu.

Arcibiskup Zvolenský je presvedčený, že pokiaľ ide o prípad, v ktorom osoba so ženským biologickým pohlavím a so zachovaním svojich biologických daností rodenia detí žiada zápis do štátnej matriky na základe svojho osobného prežívania ako muž, takýto postup je potrebné odmietnuť. „Po prvé z dôvodu, že zmenou zápisu dôjde k zbúraniu logiky právneho systému rodinného práva. Ako hovorí stará rímska zásada, právo je tu pre prípady, ktoré sa často stávajú, nie pre tie okrajové. Tie musí zákonodarca riešiť, ak je to možné, výnimkou tak, aby sa nenarušila samotná podstata a účel konkrétnej právnej normy. Po druhé z dôvodu, že zmenou zápisu pohlavia v rozpore s objektívnou realitou môže dôjsť k ujme na právach iných osôb, a to najmä detí,“ zdôraznil predseda KBS, podľa ktorého je v najlepšom záujme dieťaťa, aby poznalo svoj pôvod, teda nie je možné pred štátom zrušiť pojmy matka a otec alebo ich ľubovoľne zamieňať.

Mons. Stanislav Zvolenský upozornil, že pojem „matka“ v sebe zahŕňa v našom právnom poriadku ženu, ktorá dieťa porodila, ako reflektovanie objektívnej reality. Pojem „matka“ podľa neho rovnako zahŕňa aj právne konštruovaný vzťah ženy k adoptovanému dieťaťu, hoci ho neporodila. V tomto druhom prípade má dieťa objektívne svoju biologickú matku, ktorá ho porodila a rovnako aj „právne konštruovanú“ matku, ktorej právo priznalo status matky (adoptívnej). „Objektívne však nie je možné, aby nejaké dieťa „nemalo biologickú matku“, keďže každé dieťa prichádza na svet pôrodom. Zaiste, moderná doba prináša rôzne „technológie“, keď ženy rodia deti, ktoré nie sú ich biologickými potomkami, dochádza aj k pokusom o transplantovanie maternice osobám s mužským biologickým pohlavím. Sme presvedčení, že hoci tieto prípady nastávajú, o ktorých morálnosti je možné diskutovať, nie sú dôvodom na zmeny základných princípov, na ktorých ľudstvo funguje od svojho stvorenia a výnimky nikdy nemôžu byť dôvodom na zrušenie všeobecného pravidla,“ dodal predseda KBS.

Metropolita Zvolenský je presvedčený, že z právneho pohľadu zmena zápisu pohlavia v rozpore s biologickou realitou neprinesie tejto osobe právne benefity, keďže osoba bude musieť v mnohých prípadoch preukazovať svoje skutočné biologické pohlavie. „Naopak, zmena zápisu pohlavia v matrike prinesie právne komplikácie tretím osobám v prvom rade v rodinno-právnych vzťahoch, ako to vyplýva aj z tohto prípadu, pri určovaní otcovstva či materstva. V ďalšom rade prinesie rozporné situácie pred štátom, kedy štát bude musieť riešiť otázku dvoch pohlaví jednej osoby – jedno deklarované a jedno biologické. A v treťom prípade sa deklaratívna zmena pohlavia dotýka aj cirkví, najmä však Katolíckej cirkvi,“ upozornil Zvolenský s tým, že podľa kresťanskej antropológie Boh stvoril ľudí ako muža a ženu. „Táto ustanovizeň predchádza akékoľvek uznanie verejnou mocou; tá je povinná ju prijať. Rodina sa má pokladať za normálny základný vzťah, podľa ktorého sa majú hodnotiť rozličné formy príbuzenstva,“ dodal arcibiskup Zvolenský.

TK KBS

Please follow and like us:

Be First to Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial